Kim my jesteśmy ?

Jak powstało nasze logo?

A.G.L.A., (Atha Gibbor Leolam Adonai – Tyś jest wszechmocny na wieki Panie!), czarodziejski napis na pierścieniach i dzwonach w średniowieczu, który miał chronić przed pożarem.

Chcieliśmy, aby w obecnych czasach ten niezwykły symbol był zwiastunem dobrej passy dla naszych Klientów i Współpracowników. Pragnęlibyśmy, aby logo A.G.L.A. wpływało na postrzeganie nas, jako firmy zakorzenionej w historii ubezpieczeń i opartej na zasadach partnerstwa, solidarności i wiarygodności.

Początki ubezpieczeń wywodzą się z istniejących w starożytności różnych form wzajemnej pomocy, organizowanej przez zrzeszenia zawodowe i religijne (m.in. w Rzymie), następnie ze średniowiecznych gildii, cechów i bractw miejskich.

W dzisiejszej praktyce ubezpieczeniowej działają różne formy przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, a ich praktyki oparte są na różnych przepisach prawa. Ubezpieczyciele proponują swoim klientom często niezrozumiałe dla nich i skomplikowane warunki ubezpieczenia. My, posiadając ponad 20 lat doświadczenia i wiedzę, możemy zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że nie ma możliwości ubezpieczenia się od wszystkich zdarzeń zagrażających naszemu życiu i mieniu i tylko część ryzyka powstania szkody możemy przenieść na Ubezpieczyciela.

Jakie były nasze początki?

Działalność agencyjną w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego rozpoczęliśmy w 1990 roku. W roku 1992 została zarejestrowana nasza agencja ubezpieczeniowa jako firma działająca na własny rachunek. Reprezentowaliśmy wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych, współpracowaliśmy z innymi pośrednikami ubezpieczeniowymi, agentami i brokerami. Sprzedawaliśmy i obsługiwaliśmy ubezpieczenia naszych klientów w różnych segmentach rynku, zdobywaliśmy rynek, budowaliśmy markę A.G.L.A. Ubezpieczenia.

Potrzeba pierwszych zmian.

W roku 1995 Krzysztof Wilczyński podjął się misji tworzenia od podstaw oddziału STU Hestii Insurance S.A. w Iławie. Zdobywał doświadczenie i wiedzę jednego z czołowych Towarzystw Ubezpieczeniowych na naszym rynku, jednocześnie budując jego lokalną markę do roku 2002. W latach 1995-2003 oddział prowadzony przez Krzysztofa Wilczyńskiego był jednym z najprężniej działających oddziałów STU ERGO HESTII S.A., zdobył wiele nagród i wyróżnień.

Rok 1998 był czasem rozwoju Daewoo TU S.A. Grażynie Wilczyńskiej zaproponowano prowadzenie filii Towarzystwa Ubezpieczeniowego i budowanie sieci sprzedaży. Praca ta pozwoliła jej zapoznać się ze specyfiką kompleksowej obsługi sieci agencyjnej oraz indywidualnego klienta oczekującego dobrej obsługi i poszukującego niskich składek za proste z reguły ubezpieczenia.

Nowa sytuacja inspiruje.

Prowadzenie działalności gospodarczej to proces, stałe dążenie do celu, wymagające od nas aktywności i zaangażowania oraz podejmowania wyzwań, które są nieodłączną częścią rzeczywistości. Naszą dewizą jest ciągłe doskonalenie się, wytrwałe dążenie do osiągnięcia coraz lepszych wyników i otwartość na zmieniające się potrzeby Klientów. Nowe sytuacje inspirują nas do wprowadzenia zmian, wzmocnienia pozycji na rynku, odświeżenia marki. Takie działania wymagają przemyślanej strategii i determinacji w jej realizowaniu.

Krzysztof Wilczyński, po otrzymaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, rozpoczął działalność brokerską. Ta forma działalności ubezpieczeniowej jest szczególnie ważna dla Klientów wymagających ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia. Pozwala na zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego albo na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

Grażyna Wilczyńska rozpoczęła działalność jako niezależny agent ubezpieczeniowy, który reprezentuje i współpracuje z kilkoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów. Ten rodzaj działalności, w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, skierowany jest na potrzeby Klientów, dla których Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają przygotowane gotowe pakiety ubezpieczeniowe.

Jesteśmy przygotowani do konkurencyjnego działania na rynku. Posiadamy doświadczenie i wiedzę w zakresie ubezpieczeń pozwalającą odpowiadać wyzwania zmieniających się realiów i potrzeb Klientów. Spełniamy wszystkie ustawowe wymogi stawiane pośrednikom ubezpieczeniowym. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i ubezpieczeń na życie.

Misją prowadzonej przez nasze firmy rodzinnej jest budowanie długofalowej współpracy opartej na zaufaniu w celu osiągnięcia wspólnych korzyści dla naszych Klientów i partnerów w ubezpieczeniach.

Zawsze pamiętamy, że w centrum naszej uwagi jest Nasz Klient dziś i jutro. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i ubezpieczeń na życie. Sukcesy możemy osiągnąć tylko dzięki zadowoleniu naszych Klientów.

 Zaangażowanie kierujemy także w stronę pracy na rzecz społeczności lokalnej. Organizujemy i wspieramy inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. Uważamy, że jako ludzie z inicjatywą w sferze biznesu, powinniśmy także wspomagać społeczne inicjatywy pozabiznesowe, które mogą służyć społeczności lokalnej.

AGENT CZY BROKER, OTO JEST PYTANIE?

Ubezpieczenia sprzedają nam, klientom agenci ubezpieczeniowi i brokerzy. Kim są brokerzy ubezpieczeniowi? Czym się różni agent ubezpieczeniowy od brokera ubezpieczeniowego..?

Agent ubezpieczeniowy...?

Na "pierwszy rzut" oka wydawać by się mogło, że różnica jest niewielka, przecież obaj są pośrednikami - w rzeczywistości, nic bardziej mylącego. Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu zakładu ubezpieczeń i reprezentuje jego interesy, natomiast broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem działającym w imieniu klienta, reprezentującym interesy tegoż klienta. Na rynku oprócz agentów wyłącznych - działających w imieniu tylko jednego ubezpieczyciela – spotkamy także multiagentów, którzy oferują ubezpieczenia różnych zakładów ubezpieczeń (działają w ich imieniu i z każdym z nich mają podpisaną umowę o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, czyli są związani z kilkoma zakładami ubezpieczeń).A jak wygląda praca tych pośredników patrząc "od strony kuchni"? 

Agent ubezpieczeniowy posiada taryfy składek danego zakładu ubezpieczeń, na podstawie, których przedstawia klientowi ofertę.

Broker ubezpieczeniowy natomiast negocjuje warunki umów ubezpieczenia z różnymi zakładami ubezpieczeń. Po przeanalizowaniu potrzeb klienta, broker składa zapytania do towarzystw ubezpieczeniowych, negocjuje oferty zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i ceny (często porównuje się to do "szycia na miarę" ubezpieczenia dla klienta, bowiem często dany rodzaj ubezpieczenia trzeba dopasować do specyfiki jego działalności), a następnie przedstawia klientowi zebrane oferty wraz ze swoją rekomendacją. Przepisy znowelizowanego prawa ubezpieczeniowego (a konkretnie ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 r.) nakładają wręcz na brokerów obowiązek: "przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja". W zależności od udzielonego pełnomocnictwa brokerskiego, broker może negocjować warunki umów, zawierać umowy w imieniu klienta, jak i pomagać w likwidacji szkód (w prawniczym języku mówimy o "wykonywaniu umów ubezpieczenia").Od 15 stycznia, 2005 r. każdy z brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela ma ustawowy obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej z limitem 1 mln EUR na jedno zdarzenie i 1,5 mln EUR na wszystkie zdarzenia (tak jak w Unii Europejskiej).

Broker ubezpieczeniowy...?

Oczywiście fakt, iż agent ubezpieczeniowy działa w imieniu zakładu ubezpieczeń, nie oznacza, że nie jest on w stanie dobrać klientowi polisę dopasowaną indywidualnie, co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach oferty danego zakładu ubezpieczeń. Są wręcz sytuacje, w których lepiej jest skorzystać z pomocy agenta, bowiem działalność brokera ubezpieczeniowego ma swoje ograniczenia. Podstawową "wadą" obsługi brokerskiej jest to, że do przedstawienia ofert potrzeba czasu. Broker musi napisać zapytanie ofertowe, poczekać na oferty, (ponieważ pracownicy zakładów ubezpieczeń potrzebują czasu, aby odpowiedzieć na zapytania), porównać je i przedstawić klientowi - w związku z tym broker może mieć trudności z przedstawieniem ofert "na już", a tym bardziej "na wczoraj". Na przykład, często standardowe ubezpieczenie firmy, domu, lub samochodu "od zaraz" może odbyć się znacznie szybciej za pośrednictwem agenta (należy tu także wspomnieć, iż proces negocjacji pociąga za sobą pewne koszty, dlatego też obsługa niektórych polis może być dla brokera po prostu nieopłacalna). Natomiast każde ubezpieczenie większej organizacji, wymagające ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia (oczywiście zakładając, że klient nie skontaktuje się z brokerem na dzień przed końcem dotychczasowych ubezpieczeń) może być korzystniejsze za pośrednictwem brokera, który będzie mógł wynegocjować najlepsze warunki ubezpieczeń i porównać oferty kilku zakładów ubezpieczeń.

Po co są ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA W ŻYCIU PRYWATNYM

Ochrona mienia - Mieszkanie i dom

Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie obejmuje także skutki żywiołów, takich jak powódź czy huragan. Ubezpieczenie dotyczy także ochrony przed ogniem. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.

Ochrona mienia - Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dobrowolne i obowiązkowe. Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia OC.  Takie ubezpieczenie gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z naszej winy. Ubezpieczenie OC chroni, więc i ofiarę wypadku i jego sprawcę. Z OC nie naprawimy też własnego auta, jeśli jesteśmy winni wypadku.

Ochronę ubezpieczeniową w takich wypadkach zapewni ubezpieczenie autocasco. Ubezpieczenie autocasco obejmuje skutki takich zdarzeń, jak kradzież czy wypadek. Dzięki tej polisie mamy także pewność, że dostaniemy odszkodowanie np. w przypadku aktów wandalizmu - porysowania lakieru, wybicia szyb. Ubezpieczenie chroni nas także przed skutkami żywiołów, przede wszystkim gradu, silnego wiatru oraz ulewnego deszczu.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, które obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie lub członków Twojej rodziny osobom trzecim w ich mieniu np. wybicie szyby w oknie sąsiada oraz na osobie, np. pogryzienie przechodnia przez Twojego psa.

Ochrona Prawna

Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu uzyskasz pomoc prawną, gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw przed sądem. Dzięki polisie OP masz Adwokata lub Radcę Prawnego.

Bezpieczne wakacje

Zakres ubezpieczenia turystycznego to przede wszystkim gwarancja dostępu do lekarza i zwrot kosztów leczenia. A wiadomo, że nagła choroba lub wypadek na stoku narciarskim, szczególnie podczas pobytu za granicą, nie jest sytuacją komfortową. W polisach turystycznych bardzo ważne są też usługi assistance. Infolinie towarzystw ubezpieczeniowych są najczęściej czynne całą dobę. Dzięki nim możemy nie tylko zgłosić szkodę, ale także dowiedzieć się, gdzie znajdziemy najbliższą wypożyczalnię samochodów, szpital czy gabinet lekarski. Ubezpieczyciele zaoferują nam również polisy chroniące przed skutkami wypadków związanych z nurkowaniem, lotami na paralotni czy wspinaczką skałkową.

Ochrona Rodziny - Ubezpieczenia na życie i dożycie

Ubezpieczenia na życie i dożycie mają za zadanie ochronić przede wszystkim rodzinę klienta. Zawierając taką umowę mamy pewność, że w wypadku naszej śmierci, rodzina otrzyma świadczenie, pozwalające jej na godne życie. Ubezpieczenia te mogą gwarantować, że w przypadku naszej śmierci, rodzina będzie miała środki na spłatę kredytu.

Klasyczna polisa na życie ma przede wszystkim funkcję ochronną. Ubezpieczenie może także mieć funkcję oszczędnościową. Jeśli nie stanie się nam nic złego, pieniądze z polisy możemy przeznaczyć na dodatkową emeryturę.

Ochrona Rodziny - Ubezpieczenia zdrowotne

Ochrona zdrowia w Polsce oparta jest przede wszystkim na systemie państwowym. Kondycja państwowej służby zdrowia pogarsza się z każdym rokiem. Jeżeli zależy nam na leczeniu się w przyzwoitym standardzie, jeżeli nie mamy ochoty czekać dwa lata na zabieg czy operację, dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie zdrowotne. Firmy ubezpieczeniowe gwarantują dostęp do prostych zabiegów ambulatoryjnych, jak również do skomplikowanego leczenia szpitalnego. Oferują także usługi assistance, pomagając w znalezieniu najbliższej placówki medycznej lub apteki.

Bezpieczna przyszłość

O tym, by zabezpieczyć swoją emeryturę, warto pomyśleć już na początku kariery zawodowej. Powód jest prosty: im dłuższy czas oszczędzania, tym większy komfort życia w przyszłości. Ponadto, jeżeli zaczniemy odkładać pieniądze odpowiednio wcześnie, oszczędności nie staną się dla nas dużym wyrzeczeniem – w zupełności wystarczy wówczas przeznaczyć na ten cel nawet niewielkie kwoty miesięcznie. Za pomocą ubezpieczenia na życie możemy oszczędzać tylko pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia będzie długoterminowa. Jeżeli nam stanie się coś złego, pieniądze z polisy przejmie osoba wskazana przez nas w umowie.

Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność. Dlatego właśnie rolnicy powinni pomyśleć, jak zabezpieczyć gospodarstwo przed różnego rodzaju nieszczęściami. Szkoda oznacza, bowiem dla rolnika nie tylko utratę całości bądź części plonów. To również strata całorocznej pracy w gospodarstwie. Rolnicy to ten szczególny zawód, który zobowiązany jest prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia. Po pierwsze, każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego. Państwo zapewnia dotację do obowiązkowych ubezpieczeń upraw, jeśli rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie, co najmniej połowy areału. Zakłady oferują też całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę gospodarstwa.

UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

Ubezpieczenia mienia
Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku - na wypadek szkód spowodowanych żywiołami lub wypadków. W ten sposób można ubezpieczyć budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.

Pożar i zdarzenia losowe

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów a także innych zdarzeń losowych należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przed stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy huragan. Zabezpieczymy także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Zabezpieczymy w ten sposób zarówno maszyny czy urządzenia, jak i sprzęt elektroniczny.

Kradzież i włamanie

Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Przed skutkami takich właśnie zdarzeń chroni ubezpieczenie od włamania lub kradzieży. Warto się ubezpieczyć przed kradzieżą, nawet mimo posiadania zaawansowanych systemów zabezpieczających.

Awaria maszyn

Ubezpieczenia chronią nie tylko przed skutkami kradzieży, szkód żywiołowych czy włamania. Firma to też maszyny i urządzenia i to dzięki nim nasze przedsiębiorstwo przynosi zyski. Awaria maszyn oznacza przestój w działalności firmy. To z kolei oznacza mniejsze zyski, a w przypadku poważnej awarii nawet realną groźbę bankructwa. Pamiętajmy, więc, że nasze maszyny możemy ubezpieczyć nie tylko przed zniszczeniem, ale także przed stratami, jakie poniesiemy w wyniku ich awarii. Możemy ubezpieczyć się przed utratą zysków.

Budowlane

Polisy budowlane oraz budowlano-montażowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm zajmujących się budownictwem. Ubezpieczenia te chronią cały sprzęt (żurawie,    betoniarki, koparki) przed takimi zdarzeniami, jak pożar czy zalanie. Polisa gwarantuje też zwrot kosztów, jeżeli maszyny te zostaną ukradzione lub zniszczone na placu budowy. Ubezpieczeniem budowlano-montażowym są również objęte wszelkie skutki katastrof budowlanych, szkód żywiołowych (piorun, ogień), awarii - nie tylko maszyn, ale także instalacji elektrycznych.

Transportowe

Ubezpieczenie chroniące mienie w transporcie nazywane jest ubezpieczeniem cargo. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Ubezpieczenie chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu, jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to działa w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Polisa OC chroni także naszego klienta.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I NA ŻYCIE

Polskie prywatne ubezpieczenia zdrowotne to przede wszystkim dostęp bez kolejki, bez oczekiwania, do prywatnych usług medycznych, do najlepszych klinik, przychodni, szpitali.

Po opłaceniu składki za usługi opisane w Katalogu Świadczeń Ubezpieczony nie ponosi już kosztów prywatnego leczenia. Gdy wykupi dla siebie, czy rodziny ubezpieczenie szpitalne to jest operowany bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania, 100% kosztów ponosi Towarzystwo ubezpieczeniowe i jednocześnie zwalnia miejsce w kolejce do leczenia dla innych osób.

Jakie są faktyczne koszty? Czy jest to produkt dla osób zamożnych, czy dla osób biedniejszych?

Należy pamiętać, że ubezpieczenia nie są dla ludzi bogatych, ich stać na każde wydatki na prywatne leczenie, są dla zwykłych obywateli. Najniższe koszty są wtedy, gdy pracodawca kupuje takie ubezpieczenie dla swoich pracowników. Ochronę medyczną za niewielkie pieniądze, od 30 zł miesięcznie, zyskują wtedy wszyscy, zdrowi, chorzy, młodzi i starzy. Ubezpieczenia pracownicze, najpopularniejsze w Europie, są również najtańsze.

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Obejmują ryzyko wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Osoba objęta ubezpieczeniem - w zależności od rodzaju ubezpieczenia - ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.      

Grupowe na życie

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, w trakcie pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Dlatego właśnie właściciele firm powinni pomyśleć o bezpieczeństwie i swojego pracownika i jego najbliższych. Gdy zdecydujemy się na polisę grupową w naszej firmie, mamy pewność, że rodzina poszkodowanego pracownika nie pozostanie bez środków do życia. Pracownikom z kolei, w razie i zwykłego przeziębienia, i poważnej choroby, możemy bez trudu zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Ubezpieczenie grupowe może także zapewniać dostęp do prywatnych usług medycznych. Polisy dla pracowników mają charakter ochronny.

Zgłoszenie szkody - online

Jakie są obowiązki ubezpieczonego związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody?

Katalog obowiązków związanych z wystąpieniem szkody dokładnie opisany jest we wzorcu umownym - ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tym nie mniej pamiętajmy również o tym, iż w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków, by zmniejszyć jej rozmiary, a także by zabezpieczyć przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone. Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić nam w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przy tym koszty, jeśli nasze działania były celowe, choć nieskuteczne. Jeśli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa w wykonywaniu tego obowiązku, odszkodowanie nie będzie nam się należało. Również umyślne wyrządzenie szkody spowoduje odmowę wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie.

 

PRZEPISY PRAWA

Musimy przyjąć do wiadomości, że zasadnicze znaczenie w stosunkach ubezpieczeniowych odgrywa problematyka winy. Wystąpienie winy umyślnej, a niekiedy także rażącego niedbalstwa, pozwala ubezpieczycielowi na odmowę wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w całości lub w określonej części. Wskazana sankcja przewidziana jest zazwyczaj, gdy ubezpieczający nie wykona ciążących na nim obowiązków, które są na tyle istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela, że zostały zastrzeżone pod rygorem odmowy wypłaty lub zmniejszenia wysokości świadczenia ubezpieczeniowego. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w trzech przypadkach:

* naruszenia przez ubezpieczającego obowiązku informacji (art. 815 § 3 k.c.),

* uchybienia obowiązkowi zawiadomienia o wypadku (art. 818 § 3 k.c.)

* naruszenia obowiązku zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (art. 826 § 3 k.c.).

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia opisują procedury postępowania związane z realizacją umowy ubezpieczenia w tym w przypadku powstania szkody lub roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Przede wszystkim należy przeciwdziałać zwiększaniu się rozmiarów szkody. Działania ubezpieczonego powinny być przede wszystkim skierowane na ratowanie życia i zdrowia, a następnie na podjęcie działań zmierzających do ratowania mienia tj. podjęcie działań zmierzających zminimalizowania szkody.

Zabezpieczenie roszczeń regresowych ubezpieczyciela wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Art. 826. § 2. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

– wprowadzający konieczność zabezpieczenia przez ubezpieczającego możliwości dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę

W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczony nie jest uprawniony do uznania lub zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą poszkodowaną, ani zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, chyba, że Ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę bądź z uwagi na okoliczności sprawy Ubezpieczony nie mógł postąpić inaczej.

Niezachowanie określonych w umowie ubezpieczenia środków mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie, jeśli jest następstwem umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkodę - art. 826 § 3 k.c.

Szacowanie własne rozmiaru szkody.

W przypadku szkody w mieniu, polegającej na uszkodzeniu konstrukcji budynku, zalaniu jego pomieszczeń, w pierwszej kolejności, ubezpieczony powinien przystąpić do spisu powstałych strat, tj. dokonać spisu inwentarza, zgromadzić dokumentację zdjęciową.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

W jakiej formie i w jakim terminie mam zgłosić szkodę?

Z reguły postanowienia o.w.u. udzielają odpowiedzi na pytanie, w jaki czasie oraz w jakiej formie ma być dokonane zgłoszenie szkody. Na chwilę obecną przeważająca część ubezpieczycieli preferuje formę telefonicznego zgłoszenia szkody. Wskazana preferencja nie niweczy znaczenia prawnego zgłoszenia dokonanego w innej formie, np. pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości mailowej albo faksu. Zakład ubezpieczeń niezależnie od tego, do której jednostki wpłynęło zgłoszenie, powinien podjąć postępowanie likwidacyjne i w ramach struktury wewnętrznej przekazać zgłoszenie szkody do właściwej komórki likwidacyjnej.
Natomiast czas zgłoszenia szkody jest określony w treści o.w.u. Termin na zgłoszenie szkody, w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju o.w.u., zwykle wynosi od 3 – 7 dni od zaistnienia szkody. Brak powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie może skutkować odpowiednim zmniejszeniem odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku – art. 818 § 3 k.c. Powyższa sankcja, występuje standardowo w większości o.w.u. stosowanych przez ubezpieczycieli. W praktyce naruszenie ww. terminu nie powinno powodować oddalenia roszczenia, lecz ewentualne zmniejszenie wysokości odszkodowania odpowiednio do zakresu niemożliwych do ustalenia następstw szkody.

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Nasze firmy, jak i my sami, funkcjonujemy w systemie prawnym, który nieustannie się zmienia i ewoluuje. Prowadzenie firmy wymaga stałego monitorowania działań przez wyspecjalizowanych prawników, co staje się formą walki z konkurencją i jest niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest to świadczenie należne poszkodowanemu od osoby zobowiązanej do naprawienia wyrządzonej szkody, mające funkcję kompensacyjną i co do zasady obejmujące zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł wskutek zaistnienia szkody, jak i utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie obejmuje takie straty i utracone korzyści, które pozostają w adekwatnym, "normalnym" związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Odszkodowanie ma zmierzać do wyeliminowania ujemnych następstw dla osoby poszkodowanej, wiążących się ze szkodą.

Kto może być uprawniony do uzyskania odszkodowania?

Osobą uprawnioną do odszkodowania jest poszkodowany, tj. ten, którego dobra - majątkowe lub osobiste - zostały naruszone wskutek czynu niedozwolonego. Zazwyczaj będzie to osoba, przeciwko której bezpośrednio skierowane było zachowanie sprawcy wywołujące szkodę. Jednakże w przypadku, gdy wskutek czynu sprawcy poszkodowany zmarł, także osoby bliskie zmarłego są uprawnione do uzyskania określonych świadczeń odszkodowawczych. Należą do nich: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego (zwrot ten przysługuje każdej osobie, która takie koszty poniosła), renta alimentacyjna (przysługująca osobie, wobec której ciążył na poszkodowanym ustawowy obowiązek alimentacyjny, lub której zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania), a także stosowne odszkodowanie. To ostatnie świadczenie służy najbliższym członkom rodziny zmarłego (czyli dzieciom, rodzicom, rodzeństwu), jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Wyraża się ono w różnicy pomiędzy stanem materialnym członka rodziny, jaki istniałby, gdyby zmarły żył, a stanem, w jakim się znalazł wskutek jego śmierci. Jeżeli poszkodowanym jest osoba małoletnia, jest ona uprawniona do odszkodowania, jednakże w jej imieniu działa wówczas przedstawiciel ustawowy (rodzice lub opiekun).

Od kogo można dochodzić odszkodowania?

Osobą zobowiązaną do naprawienia szkody jest przede wszystkim jej sprawca, i to właśnie od niego poszkodowany może dochodzić swych roszczeń odszkodowawczych. Jednakże w przypadku, gdy sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń (w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych jest to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu mechanicznego), odszkodowanie może być bezpośrednio dochodzone od zakładu ubezpieczeń, co znacznie zwiększa realną możliwość wyegzekwowania ewentualnego świadczenia.

Zobowiązanym do odszkodowania może być także osoba sprawująca nadzór nad sprawcą szkody, któremu ze względu na wiek lub stan psychiczny, nie można przypisać winy, osoba powierzająca drugiemu wykonanie określonej czynności, właściciel zwierzęcia, które wyrządziło szkodę, właściciel budynku lub budowli, która wskutek zawalenia się wyrządziła komuś szkodę, osoba prowadząca na własny rachunek przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą sił przyrody - pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, itp. (np. przedsiębiorstwa transportowe, kolej, kopalnie, huty, fabryki itp.), a także samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji.

Jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez ruch pojazdów, to w pewnych przypadkach, (np. gdy sprawcy nie można ustalić, lub gdy sprawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych), zobowiązanym do naprawienia szkody jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Z jakiego tytułu można starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje zarówno za poniesioną szkodę o charakterze majątkowym (np. koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, a w przypadku uszkodzenia ciała - koszty leczenia, zakupu leków, środków medycznych, renta wyrównawcza z tytułu utraconych dochodów, renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego), jak również za krzywdę. Krzywda jest szkodą o charakterze niemajątkowym, która wiąże się z naruszeniem dóbr osobistych człowieka, z doznanym przez niego bólem i cierpieniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Odszkodowanie zwie się w tym przypadku zadośćuczynieniem.

Odpowiedzialność kierowców na zasadzie winy i ryzyka.

Zasadą jest, iż posiadacz mechanicznego środka komunikacji odpowiada za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu na zasadzie ryzyka, a więc niezależnie od winy. Oznacza to, że od odpowiedzialności tej może się uwolnić tylko przez wykazanie, że szkoda nastąpiła z siły wyższej, z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności.

W przypadku jednak, gdy szkoda nastąpi wskutek zderzenia się pojazdów lub gdy kierowca wyrządzi szkodę osobie, którą przewozi z grzeczności (tzn. bezinteresownie), jego odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy, tzn. jest on zobowiązany do naprawienia szkody tylko wtedy, gdy nastąpiła ona na skutek jego zawinionego zachowania (umyślnego lub nieumyślnego).

W przypadkach, w których zostanie ustalone, że poszkodowany swym zachowaniem przyczynił się do powstania szkody (np. jechał samochodem nie mając zapiętych pasów bezpieczeństwa, świadomie podjął jazdę z nietrzeźwym kierowcą), odszkodowanie należne poszkodowanemu może zostać zmniejszone w stosunku, w jakim przyczynił się on do zaistnienia szkody.

Okresy przedawnienia roszczeń.

Terminy zgłaszania szkód określone są w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU). W przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych, terminy przedawnienia (czas na zgłoszenie roszczenia) określa art. 442 kodeksu cywilnego:

Art. 422 [1]. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem szkody za naszym pośrednictwem prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Zwracamy uwagę Państwu, że w przypadku powstania szkody na Ubezpieczonym spoczywają obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, których naruszenie może spowodować konsekwencje w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Rodzaj zgłoszenia

Zgłoszenie szkody (dotyczy wyłącznie ubezpieczeń zawartych za naszym pośrednictwem)

Zakład Ubezpieczeń

Numer polisy

Przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Data szkody

Przyczyna powstania szkody / sprawca

Opis szkody

Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy

Miejscowość

Adres

Telefon

Data spotkania

Miejsce spotkania

Uwaga: Wprowadzone przez Państwa dane mogą być wykorzystywane przez nas jedynie do przygotowania wstępnej propozycji projektu ubezpieczeniowego i skontaktowania się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków współpracy. Wszystkie informacje przekazane przez Państwa traktowane są, jako poufne, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich ustaw.

KONTAKT

Kontakt z nami

Adres biura Agencji Ubezpieczeniowej:
14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16 lok 217 
Telefon: 89 648 3545     89 648 9080
e-mail: agla@post.pl
www.wilczynski.com.pl

Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 16.00

Możliwe jest umówienie indywidualnego terminu spotkania zarówno w czasie godzin pracy biura jak i poza godzinami pracy biurowej. Wykonanie procedury zawarcia umowy ubezpieczenia jest możliwe także w formie korespondencyjnej ( poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, kurier ). Działalność prowadzimy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, możliwa jest więc obsługa Państwa ubezpieczeń na terenie całego Kraju, ograniczają je jedynie nasze z Państwem umowy i opłacalność biznesowa.

Grażyna Wilczyńska – Agent Ubezpieczeniowy

tel. + 48 89 6483545   mob. 509 305 631
e-mail: Grazyna.Wilczynska@post.pl

___________________________________________________________________________________Krzysztof Wilczyński – Broker Ubezpieczeniowy

tel. mob. 509 932 442
e-mail: Krzysztof.Wilczynski@post.pl

 Sprawa kierowana do biura

Sprawa dotyczy

Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy

Miejscowość

Adres

Telefon

Data spotkania

Miejsce spotkania

Opis przedmiotu sprawy

Oczekiwany zakres naszego działania

Uwaga: Wprowadzone przez Państwa dane mogą być wykorzystywane przez nas jedynie do przygotowania wstępnej propozycji projektu ubezpieczeniowego i skontaktowania się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków współpracy. Wszystkie informacje przekazane przez Państwa traktowane są, jako poufne, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich ustaw.

Główne menu Kontakt

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.