Kilka słów o mnie

Jakie były moje początki w branży ubezpieczeń?

Działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego rozpocząłem w 1990 roku.

W roku 1992 została zarejestrowana nasza Firma jako agencja ubezpieczeniowa działająca na własny rachunek. Reprezentowaliśmy wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych, współpracowaliśmy z innymi pośrednikami ubezpieczeniowymi, agentami i brokerami. Sprzedawaliśmy i obsługiwaliśmy ubezpieczenia naszych klientów w różnych segmentach rynku, zdobywaliśmy rynek, budowaliśmy markę A.G.L.A. Ubezpieczenia.

W roku 1993 wyszedłem z udaną inicjatywą zaangażowania lokalnych Samorządowców i Przedsiębiorców w idee Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych , które do dnia dzisiejszego funkcjonują na lokalnym rynku ubezpieczeniowym.

Potrzeba pierwszych zmian.

W roku 1995 zostałem zaangażowany w misje tworzenia od podstaw w Iławie oddziału STU Hestii Insurance S.A., zdobyte doświadczenie i wiedza jednego z czołowych Ubezpieczycieli na naszym rynku procentuje do dziś. Lokalną markę Hestii budowałem do roku 2002. W latach 1995-2003 oddział prowadzony przeze mnie był jednym z najlepszych oddziałów STU ERGO HESTII S.A. w kraju, zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień.

Nowa sytuacja inspiruje.

Prowadzenie działalności gospodarczej to proces, stałe dążenie do celu, wymagające od nas aktywności i zaangażowania oraz podejmowania wyzwań, które są nieodłączną częścią rzeczywistości. Nowe sytuacje inspirują nas do wprowadzenia zmian, wzmocnienia pozycji na rynku, odświeżenia marki. Takie działania wymagają przemyślanej strategii i determinacji w jej realizowaniu.

Na początku 2003 roku po otrzymaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń rozpocząłem działalność brokerską. Ta forma działalności ubezpieczeniowej jest szczególnie ważna dla klientów wymagających ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia. Pozwala na zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego albo na pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

BROKER

Lepiej wybrać polisę z brokerem, bo działa on na rzecz Państwa i jest obiektywny. Działalność brokerów ubezpieczeniowych regulują szczególne przepisy prawa, a ich działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. Dane każdego podmiotu posiadającego zezwolenie możemy uzyskać w rejestrze brokerów systemu nadzoru ubezpieczeń.

Broker jest niezależnym pośrednikiem zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Jego praca polega na zawieraniu lub pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Ubezpieczającego.

Broker wskazując i omawiając kilka ofert towarzystw ubezpieczeniowych  kierując się wyłącznie potrzebami swojego Klienta. Z tego względu, polegając na opinii brokera, możecie Państwo dokonać wyboru lepszego wariantu ubezpieczenia. Brak dobrej znajomości  ofert towarzystw ubezpieczeniowych oraz brak czasu na szczegółowe zgłębianie ogólnych warunków ubezpieczenia oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe sprawia, że kupując polisę kierujemy się przyzwyczajeniem.

Broker pomoże uzyskać lepszy zakres ochrony. Zawieracie Państwo ubezpieczenie najczęściej na warunkach standardowych. Warunki i cena udzielanej ochrony jest ustalana przez towarzystwo i dostosowana do ponoszonego ryzyka. Często zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą okazać się niezrozumiałe lub różnie interpretowane szczególnie w przypadku szkody.

Korzystając z pomocy swojego brokera możecie Państwo uzyskać od dotychczasowego ubezpieczyciela dodatkowe korzystne dla siebie klauzule w umowie ubezpieczenia oraz pisemną interpretację zapisów w OWU,  które mogą okazać się bezcenne w przypadku wystąpienia szkody. Należy pamiętać, że ubezpieczając mienie o dużej wartości broker może pomóc Państwu  wynegocjować szerszy zakres ochrony lub niższą składkę. Broker ubezpieczeniowy może przygotować specjalny program ubezpieczeniowy dla Waszej Organizacji. Zawarcie konkretnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem brokera będzie korzystniejsze pod względem zakresu i ceny ubezpieczenia. Nie zajmie także cennego czasu koniecznego w przypadku bezpośrednich negocjacji z wieloma ubezpieczycielami.

Broker ubezpieczeniowy działający w Państwa imieniu i jako Wasz przedstawiciel lub pełnomocnik nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń  różnych towarzystw, co daje Państwu możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga w dokonaniu porównania ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na Państwa rzecz.

Broker bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami. Może załatwić wszystkie formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę.

MISJA I WARTOŚCI

Misją naszą jest skuteczne przeprowadzenie audytu umów ubezpieczenia, w celu uzyskania korzyści finansowych dla naszego Klienta. W konsekwencji oferowanie gwarancji bezpieczeństwa budowanej na zaufaniu i współpracy w relacjach biznesowych naszych partnerów na dziś i na jutro.

Jesteśmy przygotowani do działania na konkurencyjnym rynku, posiadamy doświadczenie i wiedzę w zakresie ubezpieczeń pozwalającą odpowiadać wyzwania zmieniającego się rynku i potrzeb Klientów. Naszą specjalnością są jedne z najtrudniejszych rodzajów ubezpieczeń – odpowiedzialności cywilnej. Najwyższa staranność wykonywanych czynności i pełna odpowiedzialność za powierzone zadania, pełne zaangażowanie w realizowane projekty tak rozumiemy wartości naszej Firmy. Permanentnie doskonalimy swoją wiedzę ubezpieczeniową. Jesteśmy kompetentni rzetelni i skuteczni.

Nasze zaangażowanie kierujemy także w stronę pracy dla społeczności lokalnej, organizujemy i wspieramy inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. Uważamy, że jako ludzie z inicjatywą w sferze biznesu powinniśmy także wspomagać społeczne inicjatywy pozabiznesowe, które mogą służyć społeczności lokalnej.

ATUTY

1. Swoją ofertą odpowiadamy na faktyczne potrzeby ubezpieczeniowe naszych ubezpieczonych klientów przygotowując program ubezpieczeń indywidualnie dostosowany do Państwa oczekiwań, pokrywający istotne ryzyka Waszej działalności.

2. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa indywidualne interpretacje poszczególnych zapisów umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku powstania szkody jesteśmy do Państwa dyspozycji całodobowo, będziemy na Wasze życzenie monitorować proces postępowania likwidacyjnego na każdym jego etapie i doradzać podejmowanie odpowiednich kroków w celu sprawnego zakończenia procedury.

4. Jesteśmy przygotowani na bieżący monitoring zmian w Waszych umowach ubezpieczenia, oraz proponowanie nowych rozwiązań w przypadku takiego oczekiwania z Państwa strony.

5. Nieustannie podążamy za zmianami w prawie i rynku ubezpieczeniowym w celu oferowania najlepszego serwisu ubezpieczeń dla naszych wymagających klientów.

CERTYFIKATY

Szkolenia CAPIK

Szkolenia CAPIK

Szkolenia CAPIK

Szkolenia CAPIK

Eksperci NEMU

Eksperci NEMU

Eksperci NEMU

Stowarzyszenie Brokerów

Stowarzyszenie Brokerów

Stowarzyszenie Brokerów

Sukiennik

Sukiennik

Sukiennik

Sukiennik

Zezwolenie

Zezwolenie

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Certyfikaty Ubezpieczycieli

Dyplom OC

PRZYPADKI

1. Przykład szkody z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Ubezpieczony: firma zajmująca się składem części zamiennych do samochodów

Poszkodowany: pracownik

Stan faktyczny: podczas przemieszczania towaru pracownik dostał się pomiędzy rampę a wózek widłowy. Operator wózka nie zauważył pracownika, któremu zmiażdżył nogi. Roszczenia 200.000,00 zł zadośćuczynienia plus 5.000,00 zł koszty leczenia, renta 1000 złotych, renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone jednemu pracownikowi przez drugiego, jeśli istnieje związek z ruchem tego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 50 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia, rentę w wysokości 200 złotych miesięcznie podnosząc argument przyczynienia się poszkodowanego w 50% do powstałej szkody. Z protokołu powypadkowego wynikało, że pracownik nieprawidłowo ustawił się w czasie pracy wózka pod rampą naruszając zasady bezpieczeństwa bhp. Jednak kierujący wózkiem nie zachował maksymalnej ostrożności w czasie wykonywanych manewrów. Sprawa trafiła na wokandę sądową i Sąd uznał, że poszkodowany wprawdzie przyczynił się do powstania szkody, ale jedynie nieznacznie tj. w 10%, gdyż jak stwierdził biegły sądowy wpływ jego zachowania na powstanie wypadku w stosunku do daleko idącej nieostrożności operatora wózka był niewielki. Ostatecznie orzekł zadośćuczynienie w wysokości dodatkowych 85 tys. złotych zadośćuczynienia a roszczenia w zakresie renty oddalił, jako nieuzasadnione, co do żądanej wysokości

Odpowiedzialność oparta o zasadę ryzyka – art. 436 k.c. – kierujący pojazdem mechanicznym, jeśli nie jest to zderzenie, odpowiada na zasadzie ryzyka

2. Przykład szkody z ubezpieczenia OC wykonawcy obiektu budowlanego

Ubezpieczony: firma budowlana specjalizująca się w restytucji pokryć dachowych

Poszkodowany: inwestor, właściciel hali produkcyjnej (produkcja odlewów żeliwnych)

Stan faktyczny: firma budowlana na podstawie kontraktu o prowadzenie prac remontowo-budowlanych wykonywała remont poszycia dachowego w hali produkcyjnej. Wykonane prace okazały się wadliwe z powodu złego połączenia blachy, wskutek czego podczas ulewy doszło do zalania hali wewnątrz i uszkodzenia maszyn oraz uszkodzenia części remontowanego poszycia dachowego. Inwestor wystąpił z roszczeniem o pokrycie szkód spowodowanych wadliwie wykonaną pracą.

Roszczenia na 300 tys. złotych dotyczyły kosztów naprawy uszkodzonych maszyn 250 tys., uszkodzonego dachu 20 tys. złotych oraz zalanej posadzki i ścian 30 tys. złotych.

Odpowiedzialność w oparciu o art. 443 k.c. wynikła zarówno z ustawy (zawinione wyrządzenie szkody – art. 415 k.c.) jak też z nienależytego wykonania umowy; jednak poszkodowany wskazał art. 471 k.c. jako podstawę prawną roszczenia dotyczącego wadliwie wykonanej umowy w odniesieniu do szkody w naprawianym pokryciu dachowym, a art. 415 lub 435 k.c. w odniesieniu do roszczenia za uszkodzone maszyny i halę (orzecznictwo jest niejednolite w zakresie traktowania firm budowlanych odpowiadających na zasadzie ryzyka lub winy)

Ubezpieczyciel pokrył szkodę w wysokości 200 tys. złotych za naprawę maszyn i 20 tys. za restytucję ścian, opierając się na weryfikacji kosztorysu i faktur poszkodowanego, czego poszkodowany nie kwestionował. Odmówił natomiast pokrycia szkody w zakresie kosztów ponownego remontu dachu argumentując swoje stanowisko brakiem pokrycia szkód dotyczących, jakości pracy i szkody, która dotyczyła prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy – dachu. Poszkodowany zaakceptował stanowisko ubezpieczyciela.

3. Inne przykłady szkód z OC za produkt

* Szkoda producenta lnu.

Nadmierne zawilgocenie glikolem nitki lnianej wykorzystywanej do produkcji materiałów spowodowało brak pełnego wybarwienia na materiale. Producent materiału wystąpił z roszczeniem do producenta nitki o pokrycie kosztów produkcji wadliwego materiału i jego utylizacji

* Szkoda wykonawcy klimatyzacji

Ubezpieczony, jako podwykonawca wykonujący i instalujący urządzenia klimatyzacyjne użył wadliwej (nieodpowiedniej) części, która stała się przyczyną pożaru lakierni. Roszczenia generalnego wykonawcy i inwestora o pokrycie szkód w budynku i straty finansowe związane z inwestycją.

* Szkoda producenta mrożonek

Ubezpieczony sprzedał mrożonki – pierogi z wiśniami, w których znalazły się zmielone pestki i kawałki pestek. 2 letnie dziecko doznało problemów trawiennych – niestrawności i jedna kobieta ułamała ząb – roszczenia o zadośćuczynienie i koszty leczenia.

Oferta Brokera

PROGRAM UBEZPIECZEŃ

Moja definicja programu ubezpieczeń (nie istnieje encyklopedyczna definicja) -opracowanie i nadzorowanie programu ubezpieczeń opiera się na następujących etapach realizacji usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego realizowanego przez brokera ubezpieczeniowego:

1. Uwzględniając zgłaszane potrzeby, na podstawie przekazanej przez Ubezpieczającego informacji o przedmiocie ryzyka zgłaszanego do ubezpieczenia oraz w oparciu o sugestie Ubezpieczającego, broker na podstawie całokształtu posiadanej wiedzy i doświadczenia dokonuje opracowania spójnego programu ubezpieczeniowego obejmującego swym zakresem wskazane kategorie ryzyk wraz z propozycjami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i zakres funkcjonującej ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy nie zarządza ryzykiem działalności przedsiębiorstwa Ubezpieczającego.

2. W ramach podpisanej umowy brokerskiej i udzielonego pełnomocnictwa pośredniczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów ubezpieczenia polegające na wykonaniu zadania zmierzającego do wyłonienia ubezpieczyciela w sposób zapewniający najwłaściwszą ochronę ubezpieczeniową uwzględniającą poprawność merytoryczną proponowanych zapisów i ich zgodność ze złożonymi ofertami. Przedstawianie ubezpieczającemu rekomendacji wraz z sugerowanymi rozwiązaniami w formie analizy tak by wspomóc klienta w ostatecznej decyzji o wyborze warunków ubezpieczenia.

3. Realizacja umowy ubezpieczenia polegająca na pozostawaniu w dyspozycji ubezpieczonego w przypadku konieczności dokonania zmian lub korekt w czasie trwania umowy oraz w przypadku powstania szkód lub roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia asystowanie i doradztwo w prawidłowej realizacji umowy ubezpieczenia.

4. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego polegające w szczególności na informowaniu ubezpieczonego o rynku ubezpieczeniowym, oferowanie przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń i spotkań edukacyjnych dla ubezpieczonego i jego personelu, w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji umów ubezpieczenia.

ZAWIERANIE UBEZPIECZEŃ

Zawieranie ubezpieczeń

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ubezpieczeniami w przedsiębiorstwie stawiane są ciągle pod presją związaną z redukcją kosztów, i dużym wyzwaniem intelektualnym, gdyż techniki stosowane w przy zakupie ubezpieczeń w przeszłości, które najczęściej bazowały na stworzeniu jak największej konkurencji wśród ubezpieczycieli lub pośredników ubezpieczeniowych mogą nie przynieść spodziewanego rezultatu. Często mogą uzyskać jedynie złudzenie dobrze wykonanego zadania, czyli umowę ubezpieczenia, która nie pokrywa zasadniczych ryzyk zgłaszanych do ubezpieczenia. W dziedzinie ubezpieczenia przedsiębiorstwa powinny uwzględnić specyficzne działania w procesie zawierania bądź odnowienia ubezpieczeń i wykorzystać pomoc brokera ubezpieczeniowego.

Oto realizowany przez nas zestaw podstawowych działań bazujących na polepszeniu informacji dotyczącej ubezpieczeń i ryzyka, wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej oraz modyfikacji konstrukcji programu ubezpieczenia:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich posiadanych polis ubezpieczeniowych pozwala na ustalenie stanu faktycznego i stanowi podstawę do ewentualnej konstrukcji programu ubezpieczenia oraz osiągniecie oszczędności.

2. Informacja o przebiegu szkodowości stanowi podstawowe źródło oceny ryzyka przez ubezpieczyciela. Brak danych szkodowych, ich niekompletność lub niedokładny opis może uniemożliwić uzyskanie oferty ubezpieczenia lub prowadzić do podwyższenia składki.

3. Dokonanie analizy ryzyka pod kątem konstrukcji programu ubezpieczenia umożliwia określenie ryzyk, które charakteryzują się potencjałem spowodowania strat istotnych rozmiarów oraz takich, których wystąpienie z finansowego punktu widzenia nie będzie miało wpływu na działalność firmy.

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

2. Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu

3. Ubezpieczenie D&O to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej menedżerów (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów, dyrektorów finansowych).

4. Koszty wycofania produktu z rynku

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska odpowiada wymaganiom znowelizowanej legislacji środowiskowej i gwarantuje ochronę związaną z ewentualną odpowiedzialnością przedsiębiorcy za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska

Ubezpieczenia środowiskowe obejmują swym zakresem te aspekty działalności gospodarczej, które niosą za sobą ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku. Ich elastyczność sprawia, że mogą być dostosowane do potrzeb różnych sektorów gospodarczych oraz firm bez względu na ich wielkość.
Zakres pokrycia polis środowiskowych obejmuje:

 • Straty finansowe w następstwie przerw w prowadzonej działalności,
 • Roszczenia osób trzecich dot. uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu,
 • Koszty obrony w postępowaniu sądowym lub pozasądowym,
 • Szkody wynikające z transportu materiałów,
 • Szkody w środowisku niebędące następstwem skażenia ekologicznego.

 Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, nawet w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne szkody materialne, jest ubezpieczenie majątku.

Oferta ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk

All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody. Taka formuła pozwala też łatwiej zorientować się w zakresie ochrony, bo o jej zakresie decyduje tylko katalog wyłączeń (umowa obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone). Od strony prawnej, taka formuła powoduje przeniesienie tzw. ciężaru dowodu na ubezpieczyciela. Oznacza to, że Klient zgłasza roszczenie a towarzystwo chcąc odmówić wypłaty musi wyraźnie wskazać, który punkt warunków ubezpieczenia wyłącza jego odpowiedzialność.

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

Z myślą o przedsiębiorstwach, działających we wszystkich sektorach gospodarki, oferujemy wyspecjalizowane ubezpieczenia techniczne:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii (MB)
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)

Powyższe produkty są skonstruowane na bazie "all risks" zapewniając ochronę mienia przed wszystkimi ryzykami, które nie są jednoznacznie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE
 • OC Przewoźnika krajowego
 • OC Przewoźnika międzynarodowego
 • OC Spedytora
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO).

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Proponujemy grupowe umowy ochronne dające wymierne korzyści:

Dla pracodawcy:

 • podniesienie atrakcyjności miejsca pracy
 • wzbogacenie pakietu socjalnego 
 • kreowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy opiekuna
 •  wsparcie finansowe związane z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej
 • budowanie lojalności pracownika - możliwość przygotowania planu emerytalnego dla pracownika

Dla pracownika w zależności od wybranego wariantu i pakietu:

 • sumy ubezpieczenia na życie od 20 000 zł do 100 000 zł
 • świadczenie w przypadku niezdolności do pracy
 • wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie finansowe związane z pobytem w szpitalu
 • świadczenie z powodu operacji
 • ochrona z tytułu poważnego zachorowania obejmująca 33 jednostki chorobowe
 • świadczenie związane z utratą bliskiej osoby
 • Dla rodziny pracownika w zależności od wybranego wariantu i pakietu wsparcie finansowe dla rodziny, gdy pracownik uległ wypadkowi dzięki odpowiednio dobranej sumie ubezpieczenia możliwość zabezpieczenia nawet kilkuletnich zarobków w razie zgonu Ubezpieczonego
 • pomoc osieroconym dzieciom w przypadku zgonu Ubezpieczonego
 • ochrona dla małżonka z tytułu nieszczęśliwego wypadku 
 • ochrona dziecka z tytułu całkowitego, trwałego inwalidztwa w razie nieszczęśliwego wypadku

Dla właściciela:

 • Możliwość skorzystania na dogodnych warunkach z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z Pakietu VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia na życie – od 250 000 zł do 500 000 zł. Jeśli przyczyną śmierci jest nieszczęśliwy wypadek, to świadczenie wynosi do 1 000 000 zł w pierwszym roku ubezpieczenia, a w kolejnych latach może być nawet wyższe.
 • Możliwość objęcia tym pakietem małżonka.

Konsultacja medyczna przy współpracy z Amplico Life S.A.

Kiedy lekarz stwierdzi ciężką chorobę, niezwykle istotne jest postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Żaden lekarz nie jest w stanie nadążać za stale rozwijającą się i wysoce wyspecjalizowaną medycyną. Dlatego postawienie powtórnej diagnozy zwiększa szanse pacjenta na sukces w walce z chorobą. Konsultacja Medyczna umożliwia zweryfikowanie opinii lekarza i wybranej metody leczenia w renomowanych ośrodkach medycznych w USA, przez lekarzy mających dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny.

Trafna diagnoza to połowa sukcesu.

Konsorcjum WorldCare to światowy ekspert w dziedzinie konsultacji medycznej. Uznawany za jeden z najlepszych w Stanach Zjednoczonych ośrodków zrzeszających placówki medyczne, takie jak: Massachusetts General Hospital, Brigham and Women’s Hospital, Dana-Farber/Partners Cancer Care, Duke University Heath System, UCLA (University of Los Angeles) Healthcare, Children's Hospital Boston oraz Mayo Clinic. Z WorldCare International Ltd. współpracuje 8 000 najwyższej klasy specjalistów.
Obecnie WorldCare prowadzi działalność w ponad 40 krajach i dostarczyło ponad 19,000 drugich opinii na całym świecie.

Tylko dla Klientów MetLife Amplico! MetLife Amplico oferuje konsultacje WorldCare jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe na życie w Polsce.

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Proponujemy grupowe umowy ubezpieczenia zdrowotnego dające wymierne korzyści. Ubezpieczenia pracownicze, najpopularniejsze w Europie, są również najtańsze. W Polsce zyskują coraz większe uznanie w oczach pracodawców, pracowników i organizacji pracowniczych.

O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

 • Innowacyjne ubezpieczenie zdrowotne,
 • Bez ograniczeń można się leczyć we wszystkich placówkach w Polsce, u wszystkich lekarzy,
 • Najszerszy zakres - od profilaktyki, przez diagnostykę, leczenie ambulatoryjne, zwrot kosztów przepisanych przez lekarza leków, aż po leczenie szpitalne,
 • Elastycznie dostosowujemy zakres usług medycznych do oczekiwań pracodawców i potrzeb zdrowotnych pracowników,
 • Optymalnie pomagamy rozłożyć koszty ubezpieczenia,
 • Prostota obsługi ubezpieczenia zdrowotnego to nasza dewiza.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY 

 • Jedyna pewna inwestycja, która zawsze przynosi zwrot, inwestycja w zdrowie pracowników,
 • Niskie koszty,
 • Pełny zakres i organizacja obowiązkowych świadczeń medycyny pracy,
 • Zmniejszenie absencji,
 • Koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy,
 • Możliwość wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Zwiększenie zaangażowania i przywiązania pracownika do firmy,
 • Narzędzie polityki zarządzania kadrami poprzez kreowanie różnych zakresów usług medycznych przysługujących grupom pracowników.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA I JEGO RODZINY

 • Płacimy, gdy jesteśmy zdrowi, Towarzystwo płaci za nas, gdy potrzebujemy opieki, gdy jesteśmy chorzy,
 • Najtańsze i najlepsze jest dla nas i naszej rodziny ubezpieczenie grupowe,
 • Nikt nie sprawdza stanu naszego zdrowia,
 • Płacimy najmniej,
 • Nasz pracodawca dba by składka była jak najniższa,
 • Chory nie może czekać; na usługi z NFZ będziemy czekać wiele miesięcy, ubezpieczenie zdrowotne daje gwarancje terminu wykonania usługi.

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia ( formularz ).

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

Zlecam Brokerowi - online

PROCEDURA ZLECENIA

Ogólny opis sposobu realizacji zlecenia brokerskiego:

Zlecenie/umowa brokerska - Niezbędnym elementem rozpoczynającym formalną naszą współpracę jest zlecenie i/lub uzgodnione pełnomocnictwo, jako umocowanie prawne, które upoważnia Nas do reprezentowania interesów Państwa w zakresie ubezpieczeń. Podpisanie umowy brokerskiej o współpracy jest rozwinięciem, umowy zlecenia i pełnomocnictwa. Umowa służy formalno-prawnemu porządkowi pomiędzy stronami.

Dane do ubezpieczenia - Następnym koniecznym krokiem jest podanie przez Państwa wyczerpujących danych i informacji związanych z opisywanym przedmiotem ubezpieczenia. Konstrukcja zapytania ofertowego opierać się będzie na danych dostarczonych i opisanych przez Państwa. Przygotowanie właściwego programu ubezpieczeniowego nie będzie możliwe bez rzetelnych i dokładnych danych dostarczonych przez Państwa Organizację. W zapytaniu ofertowym kierowanym do Zakładów Ubezpieczeń, zobowiązani jesteśmy podawać rzetelne i pełne informacje o Kliencie i ryzyku ubezpieczeniowym. Od daty uzyskania wszystkich niezbędnych danych do przygotowania zapytania ofertowego Broker powinien mieć czas 7 dni.

Zapytanie ofertowe - Zapytanie o ofertę wystosowanie do poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń w zakresie oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej jest kolejnym krokiem w procedurze. W tym celu w imieniu Państwa przystępujemy do negocjacji warunków umowy, dodatkowych klauzul, rozszerzających zakres ochrony oraz poziomu składki. W celu dokonania obiektywnego wyboru zapytanie kierujemy do Towarzystw Ubezpieczeniowych zgodnie z naszą znajomością rynku ubezpieczeniowego i Państwa zleceniem. Ubezpieczyciel powinien mieć przynajmniej 7 dni na przygotowanie odpowiedzi na nasze zapytanie.

Raport - Dalszym krokiem, jest raport obejmujący analizę porównawczą przedstawionych ofert w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składek oraz sugestie dotyczące poszczególnych rozwiązań wraz z propozycją wybrania optymalnego wariantu. W szczegółowej analizie porównawczej sporządzonych ofert ubezpieczeniowych przedstawiamy rekomendowane przez Nas rozwiązania lub Towarzystwa, przy czym ostateczny wybór należy do Państwa. Na przygotowanie takiego końcowego raportu zastrzegamy sobie 7 dni po otrzymaniu wszystkich ofert Zakładów Ubezpieczeń.

Koszty – Ponieważ usługi nasze w zakresie ustawowym są świadczone na Państwa rzecz nieodpłatnie, licząc na wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczyciela zależne od dojścia do skutku i zawarcia umowy ubezpieczenia, oczekujemy zachowania lojalności biznesowej, polegającej na zleceniu obsługi wybranych ubezpieczeń jednemu tylko brokerowi. Ze względu na czasochłonność wykonywania często niestandardowych analiz, możemy pobierać ustaloną umownie opłatę od Państwa, którą zwrócimy przy finalizacji zakupu ubezpieczenia. Zapłacicie Państwo za wykonanie konkretnej analizy i fachowo przygotowanej rekomendacji ubezpieczenia, na podstawie, której sami zdecydujecie czy, kiedy i jak zechcecie się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie – Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową po dokonaniu wyboru i akceptacji jednej z ofert jest kolejnym etapem naszej współpracy.

Obsługa polis - Zawarcie polis nie kończy rozpoczętej współpracy, wręcz przeciwnie - przez cały czas zapewniamy obsługę zgodnie z podpisanym umową/zleceniem dotyczącą zarówno w przypadku wszelkich zmian w przedmiocie ubezpieczenia, o których musicie Państwo informować Ubezpieczyciela, jak również asystujemy zgodnie z umową w przypadku konieczności likwidacji szkód związanych z przedmiotem ubezpieczenia.

WZORY DOKUMENTÓW

Umowa Brokerska

 

ZLECENIE USŁUGI

Oczekiwane ubezpieczenie

Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy

Miejscowość

Adres

Telefon

Data spotkania

Miejsce spotkania

Przedmiot ubezpieczenia – opis przedmiotu ryzyka

Zakres ubezpieczenia – od jakich zdarzeń, szkód, na wypadek

Uwaga: Wprowadzone przez Państwa dane mogą być wykorzystywane przez nas jedynie do przygotowania wstępnej propozycji projektu ubezpieczeniowego i skontaktowania się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków współpracy. Wszystkie informacje przekazane przez Państwa traktowane są, jako poufne, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednich ustaw.

Główne menu Kontakt

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.